fbpx Прескочи към основното съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

„Общите условия“ на “Селина“ ООД (наричан по-долу търговец) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.selina.bg.

Тези условия са валидни за всички потребители.

С натискането на който и да е бутон, линк или обект, който се намира на www.selina.bg (с изключение на линка към настоящите „Общи условия“), потребителят декларира, че е съгласен, приема и следва да спазва тези „Общи условия“

„Селина“ ООД е дружество, регистрирано на територията на Република България, с адрес на управление:

гр. Стара Загора, ул. „Милин камък“ 6.

Чл.1. Всяка поръчка от страна на клиент на сайт www.selina.bg има силата на волеизявление за сключването на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал. 1 от Закона за защита на потребителя.

Чл.2. Договорът се смята за изпълнен, когато потребителят получи поръчания артикул, а търговецът получи съответното възнаграждение за него.

 

Поръчка, доставка, цена

Чл.3. Поръчка през сайта на Селина ООД може да се прави 24 часа в денонощието, включително през почивните дни и в дните на официалните празници.

Чл.4. Поръчката се обработва на същия или на следващия работен ден, а доставката се извършва до конкретен адрес на територията на Република България

Чл.5. След обработване на поръчката представител на Селина ООД се свързва с клиента по посочения от него телефон за потвърждаване на получената поръчка.

Чл.6. Срокът за доставка зависи от дестинацията на поръчката като максималният срок за доставка е до3 (три) работни дни, считано от датата на обработване на поръчката.

Чл.7. (1) Цената за всеки артикул е посочена в сайта с включен ДДС. Клиентът вижда отделно цената на доставката при финализиране на поръчката си.

(2) Цената за доставката се договаря отделно и не влиза в предварително обявената цена.

(3) Селина ООД запазва правото си за промени и актуализира посочените в сайта цени.

Чл.8. (1) Клиентът избира начина на плащане от предвидените в сайта възможности за плащане:

1.1. Наложен платеж: При получаване на продукта, дължимата сума се плаща на куриера

1.2. По банков път: чрез банков превод в указаната от Селина ООД банкова сметка. Дължимото плащане следва да се извърши в срок до 24 (двадесет и четири) часа от потвърждаване на получената поръчка по чл. 5. Плащането се счита за изпълнено с получаване на сумата в банковата сметка на Селина ООД.

(2) При избор от страна на клиента за плащане по банков път, поръчката се анулира, в случай че в срока по предходната алинея не постъпила дължимата сума или част от нея.

(3) Ако в срока на плащане по ал. 1, т.1.2. бъде направена нова/и поръчка/и от същия клиент, то изпълнението й/им ще започне след постъпване на цялата дължима сума по предходната поръчка.

Чл. 9.(1) Ако при доставката или поръчката има сгрешени данни, операторът на сайта ще се свърже с потребителя, за да го уведоми и съответно те да бъдат коригирани.

(2) При липса или грешен телефонен номер за контакт с потребителя, операторът на сайта ще се свърже с потребителя по email, за да потвърди поръчката.

(3) При наличие на проблеми с доставката по вина на търговеца, допълнителните разходи се поемат за сметка на Селина ООД. При всички останали случаи последващо изпращане на пратката следва да бъде за сметка на потребителя.

Чл. 10. В случай, че на заявения адрес не е осигурено присъствие, доставката се връща и клиентът може да поиска по телефона за контакт, посочен на сайта, поръчката да бъде доставена отново до същия адрес или до друг адрес за негова сметка.

Чл. 11. Предлаганите артикули отговарят на снимковите изображения, разположени на сайта, като са възможни леки отклонения, които са в резултат на заснемането, резолюцията и големината на екрана на електронното устройство, от който клиентът извършва поръчката.

 

Права и задължения на  търговеца

чл. 12 (1)Селина ООД се задължава да осигури непрекъснатото функциониране на сайта, доколкото това не зависи от прекъсване на съобщителни мрежи и връзки, неработещи надземни, подземни и въздушни устройства; неработещи сървъри, компютри, операционни системи и други подобни, извън обсега на въздействие на търговеца.

(2) Селина ООД предоставя 3 (три) месеца гаранция за всички предлагани артикули, като срокът тече от датата на доставката. Поправката на артикулите в срока на гаранцията е безплатна. Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилно ползване или небрежно отношение;

(3) Селина ООД доставя поръчката, придружена с всички необходимите документи, сертификати за качество, описание на поръчания артикул, както и условията и мястото на гаранционното обслужване;

(4) Селина ООД има право да изпраща търговски съобщения до потребителите, както и да поставя всякакви рекламни форми за стоки и услуги в сайта, /както и по опаковките, в които се доставя поръчания артикул/, включително и такива които препращат към други

(5)  Селина ООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола му, както и на проблеми, дължащи се на оборудването на потребителя.

 

Права и задължения на Клиента

чл. 13. Клиентът може да върне поръчката в14 (четиринадесет) работни дни от датата на доставката. За целта артикулът трябва да е в оригинална си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Възстановяването на  сумата от страна на търговеца се извършва по банков път на сметка, посочена от клиента, в 10 (десет) дневен срок от връщането на поръчката.

Чл. 15. (1) С оглед използването на услугите, предмет на настоящите общи условия, Клиентът предоставя своите лични данни, като търговеца се задължава да използва тази информация само с оглед изпълнение на направената заявка от страна на Клиента.

(2) Предоставената от Клиента информация не се представя на трети лица.

Чл. 16. (1) По всички неуредени от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) При възникнали спорове по тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, страните дават съгласието си същите да бъд$ат разгледани и решени от законодателството на Република България.

Търговецът запазва правото си едностранно да променя настоящите Общи условия. Извършените промени се довеждат до знанието на Клиентите чрез публикуването им на сайта.

 

Защита на личните данни

Селина ООД гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ / КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Селина ООД защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото , Селина ООД може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. Селина ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.